Nu mocht hij vanuit de heerlijkheid zien hoe rijk zijn eigen leven was, hoe oneindig vruchtbaar het leven van JEZUS op aarde is, één grote lijdens- en kruisweg, en wat Hij daarmee beoogt; dat Hij met Zijn dood aan het kruis, met Zijn Kost­baar Bloed de mensen uit de duisternis van de hel ont­rukt.

Jozef wachtte op Golgotha op zijn meest geliefden. Hij stond geestelijk met Maria onder het kruis, steunde en troostte haar. Jozef zag wat voor een onvoorstelbare nalatenschap zijn geliefde JEZUS aan ons, mensen, naliet – voor alle tijden. Het Grootste, het Waarste, het Heiligste, het Enige en het Ge­heim­zinnigste: het Allerheiligste Sacrament des Altaars, waar­van we de Instelling op Witte Donderdag mogen vieren.

Ons, mensen, zullen steeds de woorden ontbreken om pas­send te danken, omdat wij het niet kunnen vatten. GOD geeft alleen heel nederige zielen een dieper inzicht. Wij moe­ten op zijn minst achting hebben, danken en niet ver­ge­ten wat JEZUS ... meer

Jozef met Maria onder het kruis

‘Wanneer Ik van de aarde omhoog ben geheven, zal Ik allen tot Mij trekken.’ (Woorden van JEZUS) Aan het kruis heeft Hij ons mensen met Zijn vreselijk, bitter Lijden, Zijn Kostbaar Bloed vrijgekocht, heeft ons de waarde als God’s kinderen te­ruggegeven.

Jozef had een heel zwaar kruis te dragen, met daarbij de ver­volgingen en krenkingen van veel mensen in zijn leven. Hij wist immers uit de Heilige Schrift dat de Messias komt en niet werkeloos zal toezien. Hij wist, dat Hij tot de dood aan het kruis zal worden veroordeeld. Deze gedachte kwelde hem dag aan dag en gedurende de nachten. Het was voor hem zo kwellend en verpletterend. Als hij er niet met zijn heiligste bruid over had kunnen spreken, die hem ook steeds veel troost toesprak, op de oneindige verdiensten wees en in haar stil gebed opnam, zou hij er aan gestorven zijn.

Hoe vaak viel hij flauw, omdat hij van de pijn de slaap niet kon vatten en geen voedsel gebruikte. De H. Jozef sloofde zich in het werk, in de liefde en in ontzettende pijn om zijn ge­liefden uit.

In de laatste dagen voor zijn dood waren zijn ziel, zijn geest, zijn lichaam nagenoeg doorzichtig van heiligheid. Zoals Maria zei, engelachtig had hij deze aarde verlaten.