De leden doen hun best de H. Jozef bekend te maken. Bij­voorbeeld bij de ontmoeting van mensen van wie men de zorgen kent: hen op het hart drukken dat ze naar de H. Jozef gaan, de grote Helper, Beschermer en Advocaat in de Hemel. Daarna zich voor deze mensen tot de H. Jozef wenden.

Zo zich iemand, zowel vrouwen als mannen, aangesproken voelt, kan hij zich te allen tijde bij mij melden. Voor personen die in een verder gelegen land/continent wonen, hoge leeftijd of om andere redenen niet persoonlijk voor de opname naar Rehetobel kunnen komen is ook een “Opname op afstand” mogelijk.

Vroeg of laat zal zich uit deze gemeenschap een geestelijke orde uitkristalliseren – wanneer, dat weet GOD!? Misschien be­leef ik het nog.

Heel hartelijk en met de zegen van de H. Jozef,
 

                  Moeder Paula

Bij de opname krijgen de leden de richtlijnen, een beeltenis van de H. Jozef met een bepaald kort gebed en een Medaille van H. Jozef. De leden krijgen maandelijks een rondschrijven. Vragen hieromtrent gaan steeds persoonlijk aan mij, niet via derden.

Richtlijnen

1.  De leden wijden zich aan de H. Jozef.

2.  Met deze wijding en overhandiging van de Medaille vindt gelijktijdig de opname plaats.

3.  Ze laten hun leven aan de H. Jozef over.

4.  Ze doen de dagelijkse overgave aan GODS Wil.

5.  Ze geven zich moeite weinig woorden te maken – zoals de H. Jozef.

6.  Ze streven in de deugden de H. Jozef na.

7.  De gemeenschap werkt in stilte – zoals de H. Jozef het heeft gedaan.

8.  Ze maken de H. Jozef bekend, opdat het hem tot grotere vreugde strekke.

9.  Het dagelijkse goede voornemen is voor de Kerk en de red­ding van de zielen.

10.  Ze bidden dagelijks een kort bepaald gebed, dat ieder met de richtlijnen krijgt en met 300 dagen aflaat is voorzien.

11.  Deze richtlijnen zijn niet op straffe van zonde verplich­tend.

Beste

Wat ik U wil zeggen – hoe GOD met een armzalig mens werkt, bedoel ik, mag U weten. Sinds vele jaren wist ik in mijn binnenste, dat ik een gemeenĀ­schap (orde) moet stich­ten. Deze gedachte werd steeds indringender. Hoe vaak dacht of zei ik tegen mezelf: ‘Ben ik nog normaal? – Is dat eigenlijk ook GODS Wil? – Beeld ik me dat alles alleen maar in? – En trouwens, hoe moet dat gebeuren?’ – Ik verkeerde ge­woon in het ongewisse. Welnu, ik liet alles aan GOD over en dacht: ‘Hij zal het beschikken en in orde brengen, als het Zijn Wil is. Hij zal het mij op zekere dag duidelijk te kennen geven.’ Toen was de tijd gekomen ...

Op 19 september 2010 stichtte ik de “Gemeenschap van le­ken van de H. Jozef”

Op deze dag vierden we de H. Jozef als Voedster- en Pleeg­vader van JEZUS. Het heeft ook een diepe betekenis dat het juist deze feestdag was.

Deze gemeenschap van leken is in ’t bijzonder aan de H. Jozef gewijd.

De leden blijven thuis in burger.